Články autora

Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech

Příspěvek se zabývá vlivem změn barometrického tlaku na úroveň hladiny vody ve vrtech a dalších pozorovacích sondách podzemních vod. Obsahuje rozbor souvisejících problémů při měření úrovně hladiny podzemní vody.

Posouzení vztahu mezi kvalitou vody a funkcemi malých vodních nádrží

Malé vodní nádrže (MVN) jsou ve středoevropském prostoru jedním ze základních elementů zemědělské krajiny. V letech 2013 až 2015 bylo průběžně prováděno sledování kvality vodního prostředí vybraných rybníků a malých vodních nádrží (MVN) v oblastech jižní a střední Moravy a Vysočiny.

Národní infrastruktura prostorových dat a úvaha o možné úloze, kterou mohou zastávat produkty GIS a kartografie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i.

Účelem tohoto příspěvku je ukázat na příkladu úsekového modelu sítě vodních toků úlohu, kterou tento datový produkt může zastávat v národní infrastruktuře prostorových dat. Jedná se o klíčový zdroj prostorových dat jednak pro výzkumné činnosti Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i.

Stanovení koliformních bakterií a Escherichia coli na chromogenním médiu

Tento příspěvek předkládá praktické zkušenosti s chromogenním médiem CCA, které se podle novely normy ČSN EN ISO 9308-1 používá ke stanovení koliformních bakterií a E. coli ve vodách s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry.

Základní hydrologické údaje za referenční období 1981–2010

Základní hydrologické údaje jsou poskytovány pro libovolný profil říční sítě a slouží jako podklad např. pro vydávání vodoprávních rozhodnutí, povolení nakládání s vodami, stavební řízení atd. Pověřenou organizací pro jejich vydávání je Český hydrometeorologický ústav.

Rozhovor s radioekologem Ing. Eduardem Hanslíkem, CSc.

Rozhovor s Ing. Eduardem Hanslíkem, CSc., významným odborníkem na radioekologii. Ing. Hanslík, CSc, vede skupinu odborníku, se kterými společně zkoumají nástrahy jaderných elektráren či havárii v Černobylu.

Rozhovor s Ing. Janem Křížem, náměstkem ministra životního prostředí

Rozhovor s Ing. Janem Křížem, náměstkem ministra životního prostředí, na téma Operační program životního prostředí.

Danube Art Master 2015

Pod záštitou Global Water Partnership střední a východní Evropa (GWP CEE) a mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD) se usku-tečnil další ročník výtvarné soutěže Danube Art Master.

Přesnost simulace rozlivu pomocí alternativního nástroje AIZM

Relativně přesné určení rozsahu povodňových rozlivů umožňuje matematické či fyzikální modelování, které se používá a rozvíjí po dlouhou řadu let. Ruku v ruce s růstem přesnosti, plynoucí z přesnějších měřicích zařízení.

Využití odpadního tepla k úpravě odpadních vod z průmyslových procesů

Článek se zabývá zahušťováním odpadních vod s využitím odpadního tepla z přidružených průmyslových procesů. Jedním z řešení, které má potenciál k redukci odpadních vod při současném využití přebytečného tepla, je odpařování odpadních vod.

Vyhodnocení komplexních pozemkových úprav v povodí Litavy

V rámci projektu QJ1520268 Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti realizovaného na brněnské pobočce VÚV TGM, v.v.i., s počátkem řešení v roce 2015 byla vyžadována prvotní analýza dostupných dat a podkladů jednoho z pilotních povodí, povodí Litavy.

Kvalita kalů a odpadů z domovních a malých ČOV a možnosti jejich využití v zemědělství

Cílem článku je představit dílčí části řešení projektů TA02020128 a TA02021032. Tyto části řešení zpracovávaly problematiku kvality kalů a dalších odpadů z domovních a malých čistíren.

Hodnocení rizika vysychání drobných vodních toků v České republice

Pro Českou republiku byla navržena kategorizace území z hlediska rizika vysychání drobných vodních toků (I. až IV. řád podle Strahlera). Byly stanoveny tři stupně rizika (malé, střední a velké) pro detailní plošky povodí (povodí IV. řádu).

Zvládání sucha a výstavba vodních nádrží v kontextu územního plánování

V rámci České republiky existuje dlouhodobá ochrana lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV), kterých je v současnosti 65, v blízké budoucnosti je plánována aktualizace.

Informace MŽP o dotační podpoře ministerstva pro adaptační opatření

Náprava nevhodného stavu krajiny je již dlouhodobě podporována prostřednictvím dotačních programů Ministerstva životního prostředí.

Události z České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti

Dne 13. května 2015 proběhlo zasedání valné hromady České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti. Zápis z této valné hromady je uveden níže.

Představení Global Water Partnership

Global Water Partnership (GWP) bylo založeno společně Švédskou agenturou pro mezinárodní rozvoj, Rozvojovým programem OSN a Světovou bankou roku 1996, jako mezinárodní síť za účelem vytvoření sjednoceného přístupu k využívání vodních zdrojů.

Voda pohledem společnosti HEINEKEN

Ochrana vodních zdrojů a rizika spojená s nedostatkem vody jsou témata, která rezonují napříč celou společností.

Vznik a činnost meziresortní komise VODA–SUCHO

Od poloviny 80. let 20. století dochází na území ČR k prokazatelnému zvyšování teploty vody málo ovlivněných povrchových toků jako důsledek probíhající klimatické změny.

Rozhovor s ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem na téma sucho

Sucho bylo a jistě i bude. Rozhovor s ministrem životního prostředí se týká dlouho trvajících veder a sucha.

Hydrologické sucho v podzemních vodách

Uvádíme zákonitosti oběhu podzemních vod se zřetelem na výskyt extrémně nízkých hladin, jejich sezonní a víceletá periodicita a trendy, výskyt minimálních hladin a jejich dopady na složky životního prostředí.

Pozorování výparu a dalších meteorologických veličin ve stanici Hlasivo

Výparoměrná stanice v Hlasivu u Tábora byla vybudována v roce 1957 a je jedinou základní výparoměrnou stanicí na území ČR.

Pozorované změny složek hydrologické bilance z hlediska využitelných vodních zdrojů

Příspěvek se zabývá sledováním změn v časových řadách hydrologických bilančních veličin pomocí detekce trendu.

Definování zranitelných oblastí z hlediska nedostatku vody na území České republiky

V rámci projektu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice byly definovány zranitelné oblasti ČR z hlediska nedostatku vodních zdrojů.

Zkušenosti s měřením vodních stavů ve vodoměrných stanicích VÚV (s využitím soustavy tlakových čidel)

Článek prezentuje zkušenosti s měřením vodních stavů (zejména nízkých) v přirozených říčních korytech.

Možnosti zmírnění dopadů změny klimatu využitím území chráněných pro akumulaci povrchových vod

Předložený článek podává informaci o počátku řešení problematiky Generelu LAPV jak z hlediska vhodnosti jednotlivých lokalit, tak z hlediska jejich parametrů.