10.–11. 3. 2016

Odpad zdrojem 2016

Konference se věnuje implementaci principů oběhového hospodářství na komunální úrovni. Je reakcí na aktuální legislativní změny a na balíček o oběhovém hospodářství, který přijala Evropská komise dne 2. 12. 2015.

Místo konání: hotel Na Farmě, Choťovice (u Kolína)

Info: www.mzp.cz

 


17.–18. 3. 2016

Voda Zlín 2016

Jubilejní XX. ročník mezinárodní vodohospodářské konference. Spoluorganizátory konference jsou od jejího počátku společnosti VODING HRANICE a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ.

Místo konání: hotel Moskva, Zlín

Info: www.voding.cz/cs/konference-voda-zlin

 


17.–18. 3. 2016

Kaly a odpady 2016

Konference s mezinárodní účastí. Asociácia čistiarenských expertov SR, Asociace pro vodu ČR a Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU organizují konferenci Kaly a odpady 2016. Hlavním cílem konference bude prezentace nejnovějších informací, výzkumných poznatků atd.

Místo konání: hotel Senec, Senec

Info: http://acesr.sk/konferencia-s-medzinarodnou-ucastou-kaly-a-odpady-2016

 


18. 3. 2016

Voda 2016 – Voda dává práci

V konferenčním sále Orlík na Povodí Vltavy se uskuteční konference na základě motivů Water and Jobs.

Místo konání: Povodí Vltavy, s. p.

 


22. 3. 2016

Světový den vody

Pro rok 2016 je připravena změna programu oslav SDV. Ty chceme zkoncentrovat do jediného dne, kdy se uskuteční tradiční setkání představitelů vodohospodářských společností a podniků, státní správy, samosprávy, vědeckých institucí a vysokých škol a ve stejný den proběhne i kulturní část.

Místo konání: Praha

Info: www.svh.cz

 


5.–6. 4.  2016

Nové metody a postupy při provozování ČOV

Konference

Místo konání: Moravská Třebová, závodní jídelna Hedva, a. s.

Info: www.vhos.cz

 


20. 4. 2016

ODPADY 21

Odborná konference již 16. rokem zaměřená na aktuální otázky v oblasti odpadového hospodářství, zejména energetického využívání odpadů.

Místo konání: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s., Ostrava

Info: www.msunion.cz

 


21. 4. 2016

Aktuální legislativa v oblasti vypouštění odpadních vod

Seminář je prioritně zaměřen na nové prováděcí předpisy v oblasti vypouštění odpadních vod, tedy nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, účinné od 1. ledna 2016, a na nařízení vlády (č. Sb. není doposud známo) o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, účinné od 1. března 2016.

Místo konání: Konferenční centrum City, Praha – Pankrác

Info: www.uzitecneseminare.cz

 


27.–28. 4. 2016

Nové trendy v oblasti úpravy pitné vody 2016

Připravovaná konference, ale i následné konference budou reagovat na aktuální problematiku zásobování kvalitní pitnou vodou, dále výsledky a poznatky z vývoje apod.

Místo konání: Kúpele Nový Smokovec

Info: Ing. Jana Buchlovičová, www.vodatim.sk

 


2. 5. 2016

Zásobování vodou a reakce na povodně a sucha

Část Povodně a sucho. Problematika sucha a povodní z pohledu správce povodí a správce vodních toků. Příklady výskytu a řešení mimořádných hydrologických situací a návrhy efektivních opatření ke zmírnění extrémních hydrologických jevů, jako jsou povodně a sucho. Část Zásobování vodou.

Místo konání: zasedací místnost Hradeckého stavebního centra, Hradec Králové

Info: www.ckait.cz/staveduk/3355631

 


 3.–4. 5. 2016

Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství

Tradiční seminář. Odborným garantem je opět Ing. Eduard Hanslík, CSc., z VÚV TGM, Praha.

Místo konání: hotel Clarion Congress v Českých Budějovicích

Info: www.cvtvhs.cz

 


10. 5. 2016

VODNÍ DÍLA – PRAXE A VÝHLED 2016

Seminář zohledňuje nové praktické poznatky, zejména dvouletou praxi s novým občanským zákoníkem. Bude Vás rovněž informovat o aktuálním stavu novelizace stavebního zákona a jejím dopadu na vodní díla.

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY – Pankrác

Info: www.uzitecneseminare.cz

 


11. 5. 2016

Vodovody a kanalizace – hlavní problémy správy, provozu a investičního rozvoje

Seminář se bude konat v v sále 418. Odborným garantem bude Ing. Jan Plechatý (VRV), předseda OS VaK.

Místo konání: Novotného lávka 200/5, Praha 1

Info: www.cvtvhs.cz

 


18.–19. 5. 2016

Hydrochémia 2016

Konference je zaměřená na oblasti hydrochemie a její vztah k legislativě EU, aplikaci metod v praxi, výměnu poznatků, mezilaboratorní testy a hydrochemické procesy při úpravě pitné vody a čištění odpadních vod.

Místo konání: Bratislava, Slovensko

Info: Ing. Pavel Hucko, CSc. (hucko@vuvh.sk)

 


23.–26. 5. 2016

Pitná voda Tábor

Konference se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedl vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody.

Místo konání: hotel Dvořák, Tábor

Info:  www.wet-team.cz

 


24.–25. 5. 2016

Setkání vodohospodářů

Cílem konference je odborné setkání a výměna zkušeností mezi pracovníky z celé České republiky, kteří pracují na úseku vodního hospodářství a působí ve státních orgánech a organizacích či v soukromých organizacích.

Místo konání: hotel U Kata, Kutná Hora

Info: http://www.vodakh.cz

 


30. 5.–3. 6. 2016

IFAT 2016

Veletrh IFAT je nejvýznamnějším odborným světovým veletrhem v oboru technologií pro životní prostředí. Všechny důležité výrobní a obchodní společnosti a svazy přijedou do Mnichova na tento světově největší veletrh, který je zároveň místem setkání zástupců environmentální politiky s průmyslem likvidace odpadů.

Místo konání: Mnichov, Německo

Info: http://www.expocs.cz/veletrhy/ifat

 


6/2016

Národní dialog o vodě

V první červnové dekádě se uskuteční dialog o vodě, který bude tentokrát věnován 50. výročí vzniku Podniků Povodí. Zpřesnění termínu, místa konání i další parametry této akce jsou v této chvíli v přípravě.

 


14.–16. 6. 2016

AQUA

Výstava

Místo konání: Trenčín, výstaviště EXPO CENTER

Info: www.expocenter.sk

 


21.–23. 6. 2016

Přehradní dny 2016

Odborná konference z oblasti přehrad a vodních nádrží pro všechny odborníky, vodohospodáře a příznivce.

Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava

Info: www.pd2016.cz

 


22. 6. 2016

Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod

Seminář, který začne připravovat nově aktivizovaná odborná skupina Odpadní vody – Čistota vod se zaměřením na související legislativu (novela NV61/2003 Sb., novela vyhl. 98/2011 Sb., novela zákona o vodách) – změny proti předcházejícímu období, nejlepší dostupné technologie zneškodňování OV z hlediska dosažitelnosti limitních hodnot. Odborným garantem bude nově ustanovený předseda OS Ing. Tomáš Mičaník z ostravské pobočky VÚV TGM.

Místo konání: Novotného lávka 200/5, Praha 1

Info: www.cvtvhs.cz

 


27. 9. 2016

Malé vodní nádrže

Seminář se bude konat v sále 217. Odborným garantem je tradičně Ing. Jiří Poláček.

Místo konání: Novotného lávka 200/5, Praha 1

Info: www.cvtvhs.cz

 


20.– 24. 9. 2016

For Waste 2016

Mezinárodní veletrh pro manipulaci a recyklaci odpadů, jakož i průmyslové a komunální ekologie. Představuje to jak tradiční a progresivní technologie zpracování, manipulaci a recyklace odpadů.

Míst konání: ABF, a. s., Mimoňská 645, Praha 9

Info: http://www.tradefairdates.com/For-Waste-M4782/Prague.html

 


6. 10. 2016

Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIII

Seminář bude jako vždy akreditovaný Ministerstvem vnitra a tedy atraktivní pro pracovníky městských i krajských úřadů. Seminář se bude již po třinácté, a to v sále 217 a jako vždy pod vedením Ing. Radomíra Muzikáře, CSc.

Místo konání: Novotného lávka 200/5, Praha 1

Info: www.cvtvhs.cz

 


6.–7. 10. 2016

Městské vody

Konference

Místo konání: Velké Bílovice

Info: www.ardec.cz

 


12. 10. 2016

Odpadní vody – Čistota vod – jakost povrchových vod

Semináře uskuteční odborná skupina. Akce by se měla opět konat v sále 319 a bude se týkat problematiky jakosti povrchových vod – zaměření na vyhodnocení stavu útvarů povrchových vod a dopad sucha 2015 na jakost vod.

Místo konání: Novotného lávka 200/5, Praha 1

Info: www.cvtvhs.cz

 


16. 10. 2016

Seminář Adolfa Patery

Seminář bude uspořádán v sále 319 pod odbornou gescí katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT (doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur).

Místo konání: Novotného lávka 200/5, Praha 1

Info: www.cvtvhs.cz

 


18.–20. 10. 2016

Odpadové vody

Konference

Místo konání: Vysoké Tatry, Štrbské Pleso

Info: www.acesr.sk

 


 25.–27. 10. 2016

Hydroturbo

Hydroturbo je mezinárodní konference s dlouholetou tradicí. V roce 2016 proběhne již 23. ročník. Jde o výjimečnou konferenci, na které se setkávají odborníci ze všech oborů hydroenergetiky.

Místo konání: Znojmo

Info: www.hydroturbo.cz

 


8. 11. 2016

Nové trendy v čistírenství

Konference

Místo konání: KÚ Soběslav

Info: www.envi-pur.cz

 


23.–24. 11. 2016

Vodní toky 2016

Konference pod odbornou gescí VRV a Ing. Jana Plechatého, předsedy představenstva. ČVTVHS se bude jako vždy organizačně podílet na přípravě i průběhu akce.

Místo konání: hotel Černigov, Hradec Králové

Info: http://www.vrv.cz

 


20. 12. 2016

Pásma hygienické ochrany (povrchových vod)

Seminář zabývající se povrchovými vodami. Akce by se měla konat v sále 319 na Novotného lávce a designovaným odborným garantem je Ing. Bohumil Müller.

Místo konání: Novotného lávka 200/5, Praha 1

Info: www.cvtvhs.cz